header
Kontakt

GEOTRANS  PREŠOV s.r.o.
Jesenná 1 (areál NOSTROMO),
080 05 Prešov

tel.: 051/7582130
geotrans@geotrans.sk

mapa:

mapa

 

Geologický prieskum životného prostredia

- prieskum a sanácia starých a nových ekologických zátaží
- prieskum radónového rizika
- monitoring v okolí potencionálnych zdrojov znečistenia (napr. skládok odpadov)
- prieskum pre posúdenie vhodnosti územia pre skládky odpadov
- realizácia odplyňovacích vrtov na skládkach odpadov
- odber vzoriek skládkových plynov a ich analýza